Algemene voorwaarden

Artikel 1
Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die aan Vincent Container Cleaning Service B.V. de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden. Ondernemer: Vincent Container Cleaning Service B.V. Partijen: Vincent Container Cleaning Service B.V. en Opdrachtgever.

Artikel 2 Rechten en verplichtingen van de klant
2.1 Indien aanmelding heeft plaatsgevonden middels een werver die aan de deur is geweest ( colportage), kan deze overeenkomst ongedaan worden gemaakt binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmeldingsbon. Dit kan het beste per aangetekende brief of briefkaart geschieden. De opzegging moet worden gestuurd naar het adres dat op de voorzijde van de aanmeldingsbon is vermeld.
2.2 Een adreswijziging dient minimaal 2 maanden van te voren schriftelijk doorgegeven te worden. Indien reiniging op het nieuwe adres mogelijk is, zullen de nieuwe stickers naar dit adres gestuurd worden en de reinigingen zullen daar voortgezet worden.
2.3 De sticker(s) die u ontvangt, zijn eigendom van Vincent Container Cleaning Service B.V. en dienen na ontvangst duidelijk zichtbaar bovenop het deksel van de container(s) te worden geplakt. Bevinden de sticker(s) zich niet op de juiste plaats, dan kan de chauffeur de container(s) niet herkennen en dus niet reinigen. Mist u door deze oorzaak uw reinigingsbeurt, dan heeft u geen recht op een inhaalbeurt.
2.4 De container(s) dient tot 19.00 uur aan de straatkant te staan..
2.5 Bij vorst of vorst aan de grond, is het Vincent Container Cleaning Service B.V. niet toegestaan te reinigen. Dit volgens de Wegenverkeerswet.
2.6 U dient de herkenningstekens conform Vincent Container Cleaning Service richtlijnen in stand te houden.

Artikel 3 Betaling
3.1 U machtigt Vincent Container Cleaning Service B.V. voor het afschrijven van het abonnementsgeld via automatische incasso van uw bank- of girorekening, tenzij anders is overeengekomen met Vincent Container Cleaning Service B.V.
3.2 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3.3 Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum.
3.4 Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
3.5 Vincent Container Cleaning Service B.V. is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te verhogen volgens de index-cijfers van het CBS.

Artikel 4 Duur en opzegging
4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar. Tenzij Opdrachtgever uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de Overeenkomst opzegt, wordt dit na afloop stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
4.2 Opdrachtgever mag na verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
4.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt alleen in geval van stilzwijgende verlenging. Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de periode genoemd in lid 1 actief een nieuwe overeenkomst aan gaat door middel van accordering van de nieuwe overeenkomst geldt opnieuw de termijn uit lid 1.
4.4 Het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt alleen indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien Opdrachtgever wel vanuit beroep of bedrijf handelt, geldt een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de duur van de Overeenkomst.
4.5 Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast ook schriftelijk opzeggen.
4.6 Indien na beëindiging blijkt dat Opdrachtgever meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zal Ondernemer het verschil binnen 60 dagen restitueren.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
5.2 Indien Ondernemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van een overeengekomen abonnementsperiode, met een maximum van € 100,-. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Ondernemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
5.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Ondernemer toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.4 Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
5.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn ondergeschikten.

Artikel 6 Geschillen
6.1 De rechter in de vestigingsplaats van Ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 7 Toepasselijk recht
7.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ondernemer wordt beheerst door het Nederlands recht.

Artikel 8 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
8.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
8.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
8.3 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Algemene voorwaarden Vincent Container Cleaning Service B.V.